Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest Agata Mordzonek zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim.

  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: tinahet.am@gmail.com

  3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agatę Mordzonek w celu realizacji rejestracji do zawodów oraz publikacji wyników poprzez stronę www.pucharozarowiankimasters.pl.

  4. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu powiadamiania o organizowanych zawodach łuczniczych.

  5. Zawodnik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  6. Zawodnik potwierdza, że podane w procesie rejestracji do zawodów łuczniczych dane osobowe, są zgodne z prawdą.

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.