Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej RODO, informujemy, że:

Agata Mordzonek zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim (zwana dalej Administratorem) administruje Twoimi danymi osobowymi – taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy administratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i obowiązków wynikających z RODO, w szczególności odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem tinahet.am@gmail.com

Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszym celach: realizacji rejestracji zawodników na zawody łucznicze, publikowania wyników zawodów na stronie www.pucharozarowiankmasters.pl, w celach informacyjnych.

Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: dane, które nam udostępnisz w formularzu rejestracji do zawodów.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty organizujące zawody łucznicze na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty dostarczające nam usługi informatyczne, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażałeś.

Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.

Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu.

Do czego potrzebujemy Twoich danych.

Gromadzimy dane niezbędne do realizacji rejestracji na zawody, do publikacji wyników z zawodów łuczniczych, do kontaktu z Tobą.

Jeśli jest to konieczne, udostępniamy organizatorom zawodów łuczniczych Twoje dane podane w procesie rejestracji do zawodów w formularzu rejestracyjnym. Tacy organizatorzy zawodów mogą uzyskać tylko te dane osobowe, które są potrzebne organizacji zawodów łuczniczych. Ponadto są oni zobowiązani do zachowania poufności informacji i obowiązuje ich zakaz korzystania z tych danych do jakichkolwiek innych celów.

Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest Agata Mordzonek zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim.

  1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: tinahet.am@gmail.com

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji zawodników na zawody łucznicze, publikowania wyników zawodów i zdjęć na stronie www.pucharozarowiankimasters.pl, w celach informacyjnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt, oraz podmioty będące zaangażowane w rejestrację zawodników na zawody.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zawodach.